top of page

第四屆理監事會

​理事會成員

理 事 長:林志豪

 

常務理事:江文莒 李彬州

           柯昭穎 侯勝文

理    事:朱逢源 洪士強

          孫仁堂 陳盈如

          李宗翰 黃泰霖

          劉健佑 蔡昌宏

          鄭宏熙 謝尚霖

監事會成員

常務監事:蕭雅文

監     事:侯鐘閎 洪世文

           郭庭彰 潘師典

秘書處

秘 書 長:蔡長志

副秘書長:劉英國

            呂育碩

            張鴻傑

            巫怡穎

秘     書:​楊明姿

院前檢傷

工作小組

組長:
鍾侑庭

組員:
李宗翰
李彬州
洪士強
林晏任
陳昱峰
劉健佑
鄭宏熙
蕭雅文
呂育碩

 

MD繼續教育

工作小組

組長:

侯勝文

 

組員:

林皓陽

柯昭穎

徐榛鎂

陳盈如

黃泰霖

謝尚霖

劉英國

EMT教育訓練

工作小組

組長:

劉健佑

 

組員:

黃泰霖

黃建雄

蔡立恆

蔡昌宏

張鴻傑

職業安全

工作小組

組長:

洪士強

 

組員:

洪士強

侯勝文

鄭宏熙

巫怡潁

研究/

流程制定

工作小組

組長:

江文莒

 

組員:

謝明儒

張鴻傑

政策

工作小組

組長:

李彬州

 

組員:

柯昭穎

蔡昌宏

蔡長志

非消防

組織連結

工作小組

組長:

朱逢源

 

組員:

蔡長志

特殊狀況

工作小組

組長:

侯鐘閎

 

組員:

陳伯銓

潘師典

鄭宏熙

蕭雅文

巫怡潁

社區教育

工作小組

組長:

陳治圩

 

組員:

王柏元

江文莒

吳肇鑫

林帛震

高正國

陳昱峰

黃錦源

劉祐睿

劉健佑

鍾侑庭

魏智偉

劉英國

遠距/新創

工作小組

組長:

孫仁堂

 

組員:

柯昭穎

黃炳文

黃獻皞

劉健佑

謝明儒

呂育碩

bottom of page